Schemat zakupu

  1. Wybór mieszkania – rezerwacja ustna
  2. Podpisanie Umowy Rezerwacyjnej *
  3. Podpisanie Umowy Deweloperskiej 
  4. Zmiany aranżacyjne *
  5. Odbiór mieszkania
  6. Podpisanie umowy przenoszącej własność

1. Wybór mieszkania – rezerwacja ustna

Zapraszamy na spotkanie w biurze sprzedaży dewelopera lub do kontaktu ze Sprzedawcą w celu dokładnego poznania oferty i procesu zakupu. Nabywca ma możliwość wstępnej, bezpłatnej rezerwacji wybranego mieszkania na okres 2 do 3 dni.  
 

2. Podpisanie Umowy Rezerwacyjnej *

W umowie rezerwacyjnej deweloper zobowiązuje się do czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży lokalu mieszkalnego wybranego przez rezerwującego. Opłata rezerwacyjna wynosi 1% wartości zakupu. Umowa rezerwacyjna oprócz danych dotyczących mieszkania, zawiera także wzór umowy deweloperskiej oraz prospekt informacyjny inwestycji. 

Zawarcie umowy rezerwacyjnej nie jest obligatoryjne, daje ono jednak możliwość skompletowania dokumentów do banku i uzyskanie decyzji kredytowej w przypadku, gdy mieszkanie ma być zakupione na kredyt.
 

3. Podpisanie Umowy Deweloperskiej 

Umowa deweloperska to kluczowy dokument, który reguluje prawa i obowiązki obu stron transakcji. W umowie szczegółowo określone są m.in. cena zakupu nieruchomości, harmonogram płatności pokrywający się z harmonogramem realizacji inwestycji, termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych oraz odbioru lokalu, a także przeniesienia prawa własności. Umowę podpisuje się w formie aktu notarialnego.  Koszt umowy jest podzielony w równej części pomiędzy nabywcę i dewelopera (50/50).
 

4. Zmiany aranżacyjne *

Na zasadach ustalonych w odrębnej umowie o zmiany aranżacyjne mogą zostać wprowadzone zmiany w takich zakresach jak np. przesunięcia punków oświetleniowych, włączników, gniazdek czy modyfikacji umiejscowienia ścian działowych. Możliwość wprowadzenia powyższych zmian może być dostępna tylko do określonego etapu budowy.
 

5. Odbiór mieszkania

Po zakończeniu budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku, umawiamy się na odbiór mieszkania. Podczas odbioru dokonuje się oceny stanu technicznego lokalu, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym do którego nabywca będzie mógł zgłosić uwagi dot. mieszkania. Także wtedy przekazywane są klucze, niezbędne dokumenty oraz instrukcja użytkowania lokalu mieszkalnego.
 

6. Podpisanie umowy przenoszącej własność

Umowa odbywa się w formie aktu notarialnego. Na jej podstawie zakładana jest nowa księga wieczysta, a nabywca zostaje oficjalnie wpisany do niej jako właściciel nieruchomości. Od tego momentu, będzie można rozpocząć prace wykończeniowe.

 

* etapy, które nie są obligatoryjne w procesie zakupu mieszkania 

Zadzwoń Napisz